پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی
پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی

 اخبار

 ۱۵ دی ۱۴۰۰
     وبینار آشنایی با سمانه نوپا

پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی برگزار می کند: وبینار آشنایی با سامانه نوپا

پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی برگزار می کند:
وبینار آشنایی با سامانه نوپا

پنجشنبه  26  فروردین 1400

ساعت 10:30 الی 12

سخنران: دکتر پیام کبیری

برای شرکت در وبینار روی لینک https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/horcsct کلیک کنید و از قسمت میهمان وارد شوید.